Põhikooli valdkonnaraamat KUNSTID

Allikas: Õppekava

Koostajad ja sisutoimetajad: Muusika – Liivi Urbel, Inge Raudsepp; Kunst – Annely Köster
Keeletoimetajad: Muusika – Mall Põldmäe; Kunst – Elo Kuuste
ISBN: 978-9949-9110-8-0

Saateks

Uuendatud Põhikooli riiklikus õppekavas on lähedased õppeained koondatud ainevaldkondadeks ning õppeained „muusika” ja „kunst” moodustavad kunstide valdkonna. Neid aineid ühendab eelkõige aine eesmärgiseade: nii kunstis kui ka muusikas on olulisel kohal õpilase loovuse, eneseväljendusoskuse ning isikupära arendamine.
Käesolevas valdkonnaraamatus jagavad ainealaseid teadmisi erineva ettevalmistuse ja kogemusega õpetajad ning kõrgkoolide õppejõud. Selles leidub üldisi ainealaseid artikleid, samuti metoodilise suunitlusega kirjutisi.
Õpetajale on töö kavandamisel kindlasti abiks soovitusliku iseloomuga õppeprotsessi kirjeldus. Sellesse tuleb suhtuda loovalt, seda täiendada ja edasi arendada, arvestades konkreetset õpikeskkonda ja õpilaste iseärasusi.
Kunstide valdkonnaraamatu eesmärk on toetada põhikooli klassi- ja aineõpetaid õppe- ja kasvatustöös, pakkuda ideid üldpädevuste kujundamiseks ning läbivate teemade käsitlemiseks, samuti seoste loomiseks teiste õppeainetega.
Loodame, et kogumik aitab kaasa uuendatud õppekava rakendamisele ning toetab õpetajat tema igapäevatöös. Hea võimaluse ainevaldkonna edasiseks arendamiseks ja uute materjalide lisamiseks pakub kogumiku veebipõhine esitlus.
Valdkonnaraamatu koostamist finantseeris Haridus- ja Teadusministeerium.

Inge Raudsepp
Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse kunstiainete peaspetsialist

Sisukord 

Kunst

Kuidas lugeda uut põhikooli kunsti ainekava?

Kuidas mõista kunsti ja kunsti õpetamist?

-Näidisülesanne 1, Performance „Inimene eri ajastutel“Jane Remm
-Näidisülesanne 2, „Mõtesta ja kujuta“Tairi Karafin

J. Baldessari teos Veneetsia Biennaalil 2009.a.

-Näidisülesanne 3, „Märka ja muuda“Tairi Karafin

Kuidas kasutada õppetöös digitaalse tehnoloogia võimalusi?

-Näidisülesanded ( WORD ; PDF )

-Näidisülesanded
Kuidas disaini abil probleeme lahendada?

Kuidas luua põhikoolis loovat õppeprotsessi?

Autoritest


Muusika
MUUSIKA kaas.jpg

Põhikooli riikliku õppekava üldosa põhimõtete rakendamisest muusikaõppes

Muusika õpetamisest

Ainekavas taotletavad õpitulemused, õppesisu ja õppetegevus (õppeprotsessi kirjeldus)


Autoritest

Personaalsed tööriistad
Nimeruumid
Variandid
Toimingud
Navigeerimine
Tööriistad